top of page
Depoorter chap en vloerisolatie

PRIVACYBELEID

Voorwerp

Deze privacy policy (de Privacy Policy) is opgesteld door  Vincent Depoorter, gedomicilieerd te Oostendestraat 130, 8820 Torhout (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd).

 

De Privacy Policy informeert bezoekers van de volgende website:  (hierna de “Website” genoemd) over de wijze waarop de persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

De Privacy Policy is een uiting van het voornemen van de Verwerkingsverantwoordelijke om in alle transparantie op te treden, dit in overeenstemming met de Wet van 8 December 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” genoemd).

 

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.

 

Met "persoonsgegevens" wordt alle informatie bedoeld over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

 

Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder vermelde bepalingen, kan deze contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het postadres of e-mailadres weergegeven in het punt “contactgegevens” van de Privacy Policy.


 

Welke gegevens verzamelen wij?

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt, volgens de modaliteiten en principes hierna beschreven, de volgende persoonsgegevens:

 

 • het domein van de gebruiker (automatisch opgepikt door de server van de Verwerkingsverantwoordelijke), hierin begrepen het dynamische IP-adres;

 • het e-mailadres van de gebruiker indien de gebruiker deze voorafgaandelijk heeft ingegeven, bijvoorbeeld door berichten te posten of vragen te stellen op de Website, door via e-mail te communiceren met de Verwerkingsverantwoordelijke, door deel te nemen aan discussiefora, door zicht te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website, enz.;

 • het geheel van informatie met betrekking tot de pagina’s die door de gebruiker op de Website werden bezocht;

 • alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of een inschrijving op de Website, of door zich te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website.

Wij verzamelen bovendien de volgende gegevens:

  

De Verwerkingsverantwoordelijke kan tevens gegevens verzamelen die geen persoonlijk karakter hebben. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens en laten niet toe dat een bepaalde persoon in het bijzonder rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bijgevolg voor ieder doeleinde worden gebruikt, bijvoorbeeld om de Website te verbeteren, om de aangeboden producten en diensten te verbeteren of om publicaties te verbeteren van de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

In de hypothese waarin persoonsgegevens worden gecombineerd met gegevens zonder persoonlijk karakter, zodat het mogelijk is de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens worden verwerkt als persoonsgegevens totdat de betrokken personen op basis van de bewuste gegevens niet meer kunnen worden geïdentificeerd, omdat de link tussen de persoonsgegevens en niet-persoonsgegevens is tenietgedaan.Wijze van gegevensverzameling

De Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt de gegevens op volgende manieren:


Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hierna vermelde doeleinden:

 • het beheer en de controle waarborgen wat de uitvoering van de aangeboden diensten betreft;

 • het versturen en opvolgen van bestellingen en facturen;

 • het  van promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;

 • het versturen van promotiemateriaal;

 • het beantwoorden van vragen van de gebruikers;

 • het realiseren van statistieken;

 • het verbeteren van de kwaliteit van de Website en de producten en/of diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;

 • informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de Verwerkingsverantwoordelijke;

 • commerciële prospectie;

 • toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke kan ertoe worden gebracht verwerkingen uit te voeren die nog niet in deze Privacy Policy werden opgenomen/voorzien. In dergelijk geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker contacteren alvorens zijn persoonsgegevens te gebruiken, teneinde de gebruiker in kennis te stellen van de wijzigingen en teneinde hem de mogelijkheid te geven, in voorkomend geval, dergelijk gebruik te weigeren.


Gerechtvaardigde belangen

Bepaalde verwerkingen door de Verwerkingsverantwoordelijke zijn gegrond op de wettelijke basis van zijn gerechtvaardigd belang. Deze gerechtvaardigde belangen zijn proportioneel met de naleving van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Indien de gebruiker meer informatie wenst over de verwerkingsdoeleinden gegrond op het gerechtvaardigd belang, wordt deze uitgenodigd contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke (zie "contactgegevens" in deze Privacy Policy).

Duurtijd van de bewaring

De Verwerkingsverantwoordelijke bewaart in het algemeen de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

 

De persoonsgegevens van een klant worden maximum 10 jaar bewaard na beëindiging van de contractuele relatie die de klant aan de Verwerkingsverantwoordelijke bindt.

 

Bij afloop van de termijn van bewaring zal de Verwerkingsverantwoordelijke alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en onbereikbaar werden gemaakt.

Uitoefening van rechten

Met betrekking tot alle rechten die hieronder worden vermeld, behoudt de Verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voor de identiteit van de betrokken persoon na te gaan.

 

Deze bijkomende informatie zal binnen een termijn van één maand na de aanvraag door de betrokken persoon worden gevraagd.

Toegang tot de gegevens en kopieën

De gebruiker kan kosteloos zijn geschreven correspondentie verkrijgen of een kopie van de zijn persoonsgegevens die verwerkt werden door de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke kan van de gebruiker betaling eiser van alle redelijke kosten, op basis van de administratieve kosten voor iedere bijkomende kopie die door de gebruiker gevraagd wordt.

 

Van zodra de gebruiker deze vraag via elektronische weg indient, zal de informatie ook op elektronische wijze afgeleverd worden, tenzij de gebruiker dit anders wenst.

 

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zal de kopie van zijn gegevens aan de betrokkene gecommuniceerd worden uiterlijk een maand na ontvangst van zijn aanvraag.

Recht op verbetering

De gebruiker kan op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

 

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt de aanvraag behandeld binnen de maand na het indienen ervan.

Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten

De gebruiker kan op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens:

 

 • wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
   

 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

 

De Verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de gebruiker, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het punt “bezwaar en klachten” van de Privacy Policy.

 

De gebruiker kan zich op ieder moment, zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze, verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze gegevens verzameld werden om aan commerciële prospectie te doen (hierin begrepen profilering).

 

Indien de persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met statistische doeleinden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten, dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

 

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient deze zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen.

Het recht op beperking van de verwerking

De gebruiker kan de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, in volgende gevallen:

 • wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om dit na te kijken;
   

 • wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de gebruiker de beperking van de werking verkiest boven de uitwissing van de gegevens;
   

 • wanneer de gebruiker deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden van de verwerking;
   

 • gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te onderzoeken, met andere woorden, de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke en deze van de gebruiker.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de beperking van de werking wordt opgeheven.

Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

De gebruiker kan de uitwissing verkrijgen van zijn persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:

 

 • de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking; 

 • de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen juridische grondslag voor verdere verwerking;

 • de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering);

 • de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;

 • de persoonsgegevens dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;

 • de persoonsgegevens werden verzameld in het kader van een aanbod tot levering van diensten die zich tot kinderen richt. De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie;

 • van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van één van de Lidstaten waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;

 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;

 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het recht op uitwissing de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrag kan brengen;

 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

 

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker en dient hij zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te geven.

Het recht op « gegevensoverdraagbaarheid »

De gebruiker kan op ieder ogenblik vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog op overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke:

 

 • indien de verwerking van de gegevens uitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen; en
   

 • indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker eveneens het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is.

 

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke opgedragen werd.

Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de Verwerkingsverantwoordelijke zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die samenwerken met de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten.

 

In de hypothese waarin de gegevens zouden worden openbaargemaakt aan derden met direct marketingdoeleinden of om commerciële prospectiedoeleinden, zal de gebruiker hier voorafgaandelijk over geïnformeerd worden teneinde hem toe te laten om de verwerking van zijn gegevens door derden al dan niet te aanvaarden.

 

Gezien deze overdracht gegrond is op basis van de toestemming van de gebruiker, kan deze laatste op ieder ogenblik zijn toestemming opnieuw intrekken.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, deze Privacy Policy naleven.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van een publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken.

Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie door de Verwerkingsverantwoordelijke.

Veiligheid

De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens. De Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van de werken en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt, wanneer hij gegevens op de Website ontvangt of verstuurt, steeds encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de industriële standaard.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die via de Website verkregen werd te beschermen en teneinde verlies, misbruik of wijzigingen ervan te vermijden.

 

Ingeval de persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geschonden zouden worden, zal deze snel handelen teneinde de oorzaak ervan te achterhalen en aan de situatie te verhelpen.

 

De Verwerkingsverantwoordelijke brengt de gebruiker hiervan op de hoogte wanneer de wet hem daartoe verplicht.

Bezwaren en klachten

De gebruiker kan een bezwaar indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel. Tel. + 32 2 274 48 00. Fax. + 32 2 274 48 35, contact@apd-gba.be.

 

De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de bevoegde rechtbanken.

Contactgegevens

Voor iedere vraag en/of klacht, in het bijzonder met betrekking tot de duidelijkheid en toegankelijkheid van de Privacy Policy, kan de gebruiker de Verwerkingsverantwoordelijke contacteren:

 

Per e-mail: info@depoortert-chape.be.
Per post: 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgisch recht.

De rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement zijn bevoegd in geval van geschil:

Diverse bepalingen

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de bepalingen van deze Privacy Policy te wijzigen. De wijzigingen zullen gepubliceerd worden met melding wat hun inwerkingtreding betreft.

 

Deze versie van de Privacy Policy dateert van 10/10/2022.

Depoorter chap en vloerisolatie

COOKIEBELEID

cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.


Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?


“Essentiële cookies”

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële  cookies zal de website niet correct werken.


“Marketing cookies”

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.  


“Functionele cookies”

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal.


“Analytische cookies

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

Essentiële cookies

 

XSRF-TOKEN


Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

Duurtijd: Sessie

 

hs

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

Duurtijd: Sessie

 

svSession


Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker

Duurtijd: 2 jaar

 

SSR-caching

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven

Duurtijd: 1 minuut

 

_wixCIDX

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

Duurtijd: 3 maanden

 

_wix_browser_sess

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

Duurtijd: Sessie

 

Consent-policy


Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters

Duurtijd: 12 maanden

 

smSession

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren

Duurtijd: Sessie

 

TS*

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen

Duurtijd: Sessie

 

bSession

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem

Duurtijd: 30 minuten

 

 

Fedops.logger.sessionId


Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting

Duurtijd: 12 maanden

 

Marketing cookies

 

fbp

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 180 dagen

 

Functionele cookies

 

wixLanguage

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan

Duurtijd: 12 maanden

 

Analytische cookies

 

ga

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 2 jaar

 

gid

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 24 uur

 

gat

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden

Duurtijd: 10 minuten

 

hjid

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 1 jaar

 

utma

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond

Duurtijd: 2 jaar

 

utmz

Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt

Duurtijd: 6 maanden

 

Beheer van cookies

Beheer van cookies via je browser:

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

 
Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner:

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner:

"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website.

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan". 

 

Aanpassen van de toestemming 

Als gebruiker kan je jouw (eerder gegeven) toestemming tot gebruik van cookies op eender welk moment weer aanpassen. Dit wordt mogelijk gemaakt via een druk op de knop “Cookie instellingen” die je onderaan de website terugvindt. 

Vervolgens worden opnieuw de geavanceerde cookie-instellingen weergegeven en kan jij je cookievoorkeuren opnieuw selecteren & bewaren. 

bottom of page